Psykolog Marie Tolstrup

Marie er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet (2004), autoriseret af Psykolognævnet (2007), samt godkendt specialist og supervisor i psykoterapi med børn ved Dansk Psykolog Forening, og godkendt som specialist i psykoterapi (KAT) af Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab (BUP-DK), samt Certificeret Cool Kids/Chilled behandler. Derudover er hun certificeret Level 2 metakognitiv psykolog (MCT InstituteRegistrered Therapist Level 2). Grundet sin ekspertise er Marie ligeledes en del af Dansk Psykolog Forenings Corona-ekspertpanel, hvor hun ifm. COVID-19 pandemien, hvor hun fokuserer på børn og unges trivsel indenfor emner relateret til COVID-19. Marie er ligeledes en del af Dansk Psykolog Forenings Ukraine Beredskabspanel, hvor hun bl.a. bidrager med sin psykologfaglige ekspertise inden for børne- og ungeområdet ift. befolkningsadfærd, og reaktioner.  

Siden Marie blev færdiguddannet som psykolog, har hun opnået en bred og alsidig erfaring som klinisk psykolog, bl.a. fra Børne – og Ungdomspsykiatrien, hvor hun har været ansat på henholdsvis et ungdomspsykiatrisk døgnafsnit, et børnepsykiatrisk ambulatorium, samt i en specialenhed, hvor hun varetog specialiserede KAT-behandlingsforløb til børn og unge, såvel som undervisning af behandlingspersonale i selvsamme. Marie har en del international erfaring, da hun har været ansat som skolepsykolog på en international skole i Indien, hvor hun varetog børnepsykologiske udredninger, samt koordinerede skolens specialindsats, såvel som i privat praksis i USA, hvor hun arbejdede med par og familier, og varetog korte såvel som længerevarende terapiforløb. Marie har ligeledes været tilknyttet Center for Angst på Københavns Universitet, hvor hun koordinerede og varetog undersøgelser og behandling af børn med angst, samt deres familier. Marie var samtidig med til at uddanne og supervisere psykologkolleger og studerende.

Udover Maries massive kliniske erfaring, har hun en del undervisningserfaring. Her er Maries primære fokus angstlidelser og OCD hos børn og unge, samt udredning og behandling af disse. Hendes undervisning tager udgangspunkt i de selvsamme referencerammer som hun benytter i praksis, hvilket er metakognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi, hvor hun bl.a. har undervist i Cool Kids og Chilled programmerne, samt efterfølgende ydet supervision i forbindelse med behandlingen. Marie har flere specialiserede eksterne funktioner,  bl.a. som medejer af Forskningsenheden MODIG hvor hun er med til at udvikle og optimere behandlingstilbud til børn og unge, samt som supervisor for telefonrådgiverne tilknyttet Angstforeningens telefonrådgivning for børn, unge og deres forældre. Marie er desuden medforfatter på flere forskningsartikler, samt bøger, senest forældrehåndbogen Når dit barn har OCD, og benyttes hyppigt af medier  ifm. specialviden, spørgsmål og videreformidling indenfor angst- og OCD-området hos børn og unge.

Udover specialiserede individuelle behandlingsforløb, varetager Marie som certificeret Cool Kids/Chilled behandlinger Cool Kids/Chilled-gruppeforløb, samt som Level 2 certificeret metakognitiv terapeut, metakognitive gruppebehandlinger af børn og unge.

Psykolog Rikke Jessing

Rikke er uddannet cand.psych. fra Århus Universitet (2007), og blev autoriseret af Psykolognævnet i 2013. Rikke er certificeret Level 1 metakognitiv psykolog (MCT InstituteRegistrered Therapist 2017), og afslutter sin 2-årige specialiseringsuddannelse i kognitiv adfærdsterapi med børn og unge i 2022, således at hun opnår specialisering inden for to evidensbaserede behandlingsmetoder; den kognitive såvel som den metakognitive referenceramme.

I Rikkes karriere som psykolog har hun siden 2003, specialiseret sig i udredning og terapeutisk behandling af angst, OCD og depression hos børn og unge. Hendes specialiserede erfaring indenfor børne- og ungeområdet påbegyndte hun som ansat på et akut anbringelsessted for børn og unge, såvel som i Århus Amts Misbrugscenter, og som VISO konsulent på et specialpædagogisk bo- og aktiveringstilbud for unge og voksne, med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Med udgangspunkt i hendes ønske om at fortsætte sin specialisering indenfor børne- og ungeområdet, viderespecialiserede hun sig i behandlingen af depression og angstlidelser – herunder OCD, igennem sine 8-årige ansættelser som kommunalt ansat psykolog i en specialenhed. Her benyttede Rikke sine spidskompetencer inden for kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi, til at behandle børn og unge og deres familier, i individuelle- , gruppe-, eller familieterapeutiske behandlingsforløb. Her opnåede Rikke ligeledes den specialviden som er nødvendig ved behandling af angst, OCD og depression hos børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og ADHD. Udøver hendes brede terapeutiske erfaring, varetager Rikke specialiseret undervisning og supervision til fagkollegaer, såvel som til pædagogisk- og skolepersonale, i forbindelse med udfordringer hos børn og unge i skoleregi, såvel som i udredningen og behandling af angst, OCD og depression.

Udover specialiserede individuelle forløb, varetager Rikke ligeledes metakognitive gruppeforløb for børn og unge med angst. Ifm. certificering til Cool Kids/Chilled behandler, varetager Rikke ligeledes Cool Kids og Chilled gruppebehandlingsforløb.

Psykolog Karoline Reese Christensen

Karoline er cand.psych. fra Københavns Universitet (2010), og autoriseret af Psykolognævnet i 2014. Udover sin 2-årige specialiseringsuddannelse i kognitiv adfærdsterapi med børn og unge, er Karoline ved at afslutte den 2-årige specialiseringsuddannelse i metakognitiv terapi hos ophavsmanden bag, professor Adrian Wells. Hun forventer således at være certificeret Level 1 metakognitiv psykolog senere i år.

Siden start på psykologistudiet har Karoline specialiseret sig i arbejdet med børn og unge, b.la. som rådgiver hos Børns Vilkår. Sidenhen blev Karoline ansat som skolepsykolog i kommunalt regi (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – PPR) á 2 omgange. Her fik hun erfaring med inklusionsområdet, børn og unges udfordringer i institution-, og skoleregi, samt gængse støttefunktioner. Karoline udvidede min viden indenfor børne- og ungeområdet, gennem sin ansættelse i Børne- og ungdomspsykiatrien, hvor hun som klinisk psykolog på et dagafsnit for børn, opnåede specialiseret erfaring med udredning og behandling af de mest gængse børnepsykiatriske lidelser, såsom autismespektrumforstyrrelser, ADHD, angst, depression og OCD. Samtidig specialiserede Karoline sig yderligere i neuropsykologisk testning, herunder WPPSI-IV og WISC-V, til brug i vurdering af kognitivt funktionsniveau hos børn og unge (IQ-tests). Denne erfaring videreudviklende Karoline i privat praksis regi, hvor hun således udreder og behandler børn og unge, med angst, OCD og depression, såvel som udfører intelligenstests.

Karoline varetager både specialiserede individuelle behandlingsforløb, samt grupperforløb. Ifm. certificering til Cool Kids/Chilled behandler, varetager Karoline udover metakognitive gruppeforløb til behandling af angst hos børn og unge, ligeledes Cool Kids og Chilled gruppebehandlingsforløb.

Due to her vast experience within various expat-communities and TCK, Karoline also offers treatment sessions in English.

Psykolog Julie Eldrup

Julie blev færdiguddannet som psykolog (cand.psych.) ved Københavns Universitet i 2013, og autoriseret af Psykolognævnet i 2016. Hun har en 2-årig specialiseringsuddannelse i kognitiv adfærdsterapi målrettet behandling af børn og unge. Julie er til daglig ansat i en uddannelsesstilling som specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region H, hvor hun varetager specialiseret udredning af børn og unge med psykiske lidelser.

Siden Julie blev færdiguddannet som psykolog, har hun primært arbejdet i børne- og ungdomspsykiatrien. Her har Julie været tilknyttet hhv. Bornholm og Bispebjerg, hvor hun har arbejdet som psykolog i et børneambulatorium, såvel som et ungdomsambulatorium, samt et døgnafsnit for unge. Julie har herigennem opnået specialiseret erfaring med udredning og behandling af de mest gængse børne- og ungdomspsykiatriske lidelser, herunder angst, depression og OCD. I sin uddannelsesstilling som specialpsykolog, har Julie tilegnet sig specialviden inden for udredning og diagnostisk afklaring, såvel som brugen af neuropsykologiske og psykometriske test i afklaring og afdækning af psykiske lidelser hos børn og unge. Som led i sin uddannelse og  stilling, har Julie specialiseret sig i brugen af WISC-V og WPPSI-IV som udredning af det kognitive funktionsniveau (IQ-test) hos børn og unge.

Med udgangspunkt i sin 2-årige specialiseringsuddannelse i kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af børn og unge, varetager Julie ligeledes specialiserede individuelle behandlingsforløb af børn og unge med angst, OCD og depression.

STUDENTERMEDHJÆLPER KIRA SVENSTRUP

Som kandidatstuderende i psykologi og klinisk erfaring inden for børne- og ungeområder, varetager Kira flere funktioner i praksissen. Det er bl.a. hende du taler med når du kontakter os, ligesom Kira er med i flere af vores gruppebehandlingsforløb. Kira hjælper samtidig til med flere hverdagsgøremål i praksissen og er derfor med til at sørge for at det er rart at komme her.